دعوتنامه

از شــما دوست و هـــمکار گـرامـی دعوت مـی کنیم
در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل
هـــــمــــراه مــــا بــــــاشید. ۱۳ تــا ۱۶ مــردادمـاه
محل دائــمی نـــمایـــشگاه بــــین الـــمـــللی تــهران
ســـالــــن ۳۵ غــــرفه اِلــیـــت مــنتظـر شما هستیم.
دعوتنامه